وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 2 آیین نامه ی قانون افراز و فروش مال مشاع

ماده ۲ –

تصميم واحد ثبتی ، قابلیت اعتراض از سوی هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك را خواهد داشت ، مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ‌ابلاغ تصميم مورد اعتراض خواهد بود .‏

‌دادگاه شهرستان به دادخواست رسيدگی كرده و حكم لازمه را صادر خواهد کرد ، همچنین حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامی است.‏