وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی

درمواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین نماید . (ماده 110 ق . آ . د. م )

هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.

امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است .