وکالت تخصصی در مشهد وکالت

«قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» اجرایی می شود…

رئیس جمهور، «قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» را پس تصویب مجلس برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.