وکالت تخصصی در مشهد وکالت

فرق دعوی خلع ید و تخلیه

«در عرف قضائی خلع ید در مورد تصرفات مجاز به کار می‌رود ولی در قانون مانند ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو سابق خلع ید به جای تخلیه به کار رفته است به هر حال ماهیت دعوی ملاک تخلیه یا خلع ید است.»

سؤال: فرق بین دعوی خلع ید و تخلیه چیست؟

 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در عرف خاصی قضائی بین خلع ید و تخلیه از لحاظ مجاز بودن و یا نبودن تصرف تفاوت وجود دارد. یعنی تخلیه در مورد اعیانی که با اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف شده است و خلع ید در مورد آنهایی که بدون اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف گردیده استعمال می‌شود. لیکن در قوانین موضوعه چنین فرقی نه بالصراحه و نه بالکنایه و یا بالاشاره ذکر نشده است بلکه در مواردی خلع ید به جای تخلیه به کار رفته است (از جمله در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو سابق) بنابراین نباید به عنوان دعوی که خلع ید است یا تخلیه توجه کرد بلکه باید ماهیت دعوی را در نظر گرفت و در هر حال می‌توان در این باره از خواهان اخذ توضیح نمود.