وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ظهر نویسی به چه معناست؟

ظهرنویسی : ظهرنویسی یعنی درج هر عبارت تعهد آور موثر در رو یا پشت سند تجاری از جانب شخصی غیر از صادر کننده ی سند تجاری

اقسام ظهرنویسی :

ظهرنویسی انتقالی : انتقال مبلغ سند تجاری توسط دارنده ی سند تجاری به شخص دیگر را ظهرنویسی گویند. پس از انتقال شخص منتقل الیه دارنده ی سند تجاری می شود و شخص ناقل، ظهرنویس
در هر مورد که عبارت ظهرنویسی به طور مطلق به کار رود منظور همین ظهرنویسی است

ظهرنویسی وکالتی : حالتی که دارنده ی سند تجاری آنرا ظهرنویسی کند ولی به واسطه ی این ظهرنویسی مبلغ سند تجاری را به دیگری منتقل نکند بلکه فقط به دیگری وکالت در دریافت وجه سند تجاری یا دیگر اعمال مرتبط با سند تجاری مانند دریافت گواهی عدم پرداخت را بدهد

ظهرنویسی وثیقه ای : دارنده ی سند تجاری آنرا ظهرنویسی کند ولی در این حالت نیز به واسطه ی ظهر نویسی مبلغ سند تجاری را به دیگری منتقل نکند بلکه فقط به عنوان وثیقه ی طلب یکی از طلبکارانش ظهرنویسی کند بدین منظور که اگر دین خود را به طلبکارش تادیه نکند طلبکار بتواند از محل وصول مبلغ آن سند تجاری به طلب خود دست پیدا کند

ظهرنویسی جهت دریافت مبلغ : این نوع از ظهرنویسی فقط در خصوص چک وجود دارد ماده ٣١۶ ق. ت : کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آنرا امضا یا مهر کند اگرچه چک در وجه حامل باشد.

 

ظهر نویسی به چه معناست؟

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.