وکالت تخصصی در مشهد وکالت

طرفین دعوی در مراجع کیفری و حقوقی حق انتخاب چند وکیل رادارند؟

1_در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل انتخاب نمایند.

2_ در محاکم کیفری ٢ هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣٤٦ق.آ.د.ك حداکثر میتوانند دو وکیل انتخاب نمایند.

3_ در محاکم کیفری یک هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده٣٨٥ق آ د ک حداکثر ٣ وکیل انتخاب نمایند.