وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ضامن در سفته

نمونه ارای قضایی در باب دعوی مطالبه سفته

چکیده:
در صورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفاً در حدود مبلغ سابق مسئولیت خواهد داشت.

 

ضامن در سفته

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، قائم‌مقام قانونی شرکت ورشکسته چ.الف.، به طرفیت 1ـ م. 2ـ شرکت چ.م. 3ـ شرکت گ.ط. و تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ش. و خانم ش.الف. به وکالت از شرکت چ.م. و شرکت گ.ط. به طرفیت مدیریت امور شعب بانک س. قزوین نسبت به دادنامه شماره 705 مورخ 11/7/90 شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بدوی به پرداخت مبلغ /000/000/000/15 ریال بابت یک طغری سفته به شماره خزانه‌داری کل 232542 به علاوه پرداخت هزینه‌های ابطال تمبر دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته (30/11/88) می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است زیرا ورشکستگی شرکت چ.الف. حسب محتویات پرونده محرز است مطالبه طلب طلبکاران بر اساس مواد 24 و 35 و 36 و سایر مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد، در لایحه مرحله تجدیدنظر بانک سپه نیز اعلام شده است: «بانک در اجرای ماده 24 قانون مزبور مطالبات خود را به اداره تصفیه اعلام نموده» بنا به مراتب فوق مطالبه طلب از شرکت ورشکسته چ.الف. و اعتراض به تصمیمات اداره اخیرالذکر صرفاً وفق مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد طرح دعوی به کیفیت مرقوم در این پرونده منطبق با مقررات قانونی نیست از جهت دیگر به موجب نظریه کارشناس منتخب دادگاه در امر خط‌شناسی ضمانت شرکت‌های چ.م. و گ.ط. (که در ظهر سفته مستند دعوی نقش بسته است) قبل از ارزش سفته به مبلغ پانزده میلیارد ریال بوده است در نظریه کارشناس رشته حسابداری و حسابرسی هم اعلام شده است تاریخ صدور سفته 25/11/1383 و افزایش اسمی سفته از مبلغ /000/000/50 ریال به مبلغ /000/000/000/5 ریال در تاریخ 25/5/1385 است و سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین هم به موجب نامه شماره 14/4/90 ـ 67/63/م/س تأیید نموده است، شرکت چ.الف. طی نامه شماره 49/خ/م مورخ 25/5/85 با عنوان ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تقاضای افزایش دو فقره سفته نموده است در این نامه ارزش افزایش یافته سفته شماره 232543 از /000/000/50 ریال به /000/000/000/15 ریال قید شده است همچنین در این نامه قید شده است با توجه به موارد فوق و بررسی‌های صورت گرفته از سوابق موجود در اداره کل امور مالیاتی به نظر می‌رسد قبل از افزایش سفته، ضامنین پشت سفته را مهر و امضا نموده و افزایش سفته بدون اطلاع و رضایت ضامنین صورت گرفته است لذا ادعای شرکت‌های چ.م. و گ.ط. مبنی بر این‌که افزایش ارزش سفته مستند دعوی از /000/000/50 ریال به /000/000/000/15 ریال بدون اطلاع و اجازه ضامنین بوده استحقاق اجابت دارد. علی‌هذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به شرکت ورشکسته چ.الف. با قائم‌مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به صورت کامل و دادنامه مذکور نسبت به شرکت‌های چ.م. و گ.ط. در آن قسمت که دلالت بر محکومیت تضامنی این شرکت‌ها به پرداخت بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل طلب و به همین نسبت در خصوص هزینه دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی و خسارت تأخیر تأدیه دارد نقض و سایر قسمت‌های دادنامه تأیید می‌شود. همچنین به استناد مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت شرکت ورشکسته چ.الف. و حکم به رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت شرکت‌های چ.م. و گ.ط. به خواسته مطالبه بیش از پنج میلیون ریال صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضاييه

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.