وکالت تخصصی در مشهد وکالت

شماره نظریه۲۳۱۵/۷ تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۲

نظریه
دستور فروش ملک مشاع قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدید نظر خواهی است و اجرای دستور فروش ملک مشاع نیاز به صدور اجرائیه ندارد بنا بر این احتساب نیم عشر، توجیه قانونی ندارد.