وکالت تخصصی در مشهد وکالت

با صدور و اجرای رأی بر خلع ید، ارائه سند مالکیت از ناحیه متصرف مانع ادامه عملیات اجرایی نیست

«با صدور و اجرای رأی بر خلع ید، ارائه سند مالکیت از ناحیه متصرف مانع ادامه عملیات اجرایی نیست.»

سؤال: حکمی بر خلع ید علیه شخصی صادر و پس از طی مراحل تجدیدنظر قعطی شده و بر مبنای آن اجرائیه بر خلع ید متصرف صادر و عملیات اجرایی شروع شده است. در حین عملیات اجرایی، ‌متصرف موفق به دریافت سند مالکیت مورد دعوی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شده است، چنانچه متصرف سند مالکیت خود را ارائه دهد تکلیف عملیات اجرایی چه خواهد شد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اگر حکم قطعی بر خلع ید از ملکی علیه متصرف آن صادر گردد و عملایت اجرایی هم شروع شده باشد، صرف ارائه سند مالکیت آن ملک از طرف محکوم علیه، مانع ادامه عملیات اجرایی نیست مگر آنکه به موجب حکم محکمه علمیات اجرایی متوقف و حکم صادره قبلی ملغی گردد.