وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و تحویل آن

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • الزام به تنظیم سند خودرو 3-پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

1-تصویر مصدق مبایعه نامه 2- دلیل پرداخت ثمن 3_ تصویر مصدق اظهار نامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ خوانده مالک قانونی  یک دستگاه خودرو ……………… به شماره انتظامی ……………….. می باشد.

2_ به موجب مبایعه نامه مورخ ……………. خودروی مذکور را از خوانده به مبلغ ……………….. خریداری نمودم که با توجه به شرایط قرارداد بخشی از ثمن مورد معامله را پرداخت کردم و تمامی تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام داده ام.

3_ مطابق با قرارداد فی مابین، خوانده متعهد شده است، در تاریخ ………………مورد معامله را به اینجانب تحویل دهد و بعد از گذشت…………….. روز در دفترخانه شماره………………. حاضر شود و نسبت به تنظیم سند به نام موکل اقدام نماید.

4_ متاسفانه خوانده به بهانه های مختلف از انجام تعهدات خود، خودداری نموده و از تحویل مورد معامله به اینجانب و حضور در دفتر خانه و تنظیم سند استنکاف می کند.

5_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر  و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره …………. تاریخ …………… خوانده حاضر به انجام تعهد نشده است.

6_ پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی، صدور دستور استعلام مالکیت از اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان……………….. مورد استدعا است.

 فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 10، 219، 220، 223 و بند 3 ماده 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.