وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رویه قضایی فروش مال غیر

در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقای …… نسبت به دادنامه شماره ….. – 87/2/21 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مه که به موجب آن نقض دادنامه شماره …..– 89/7/24 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر برائت آقای ….. از اتهام فروش مال غیر، وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 666/666/266 ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی بدوی آقای …….. محکوم نموده که طی مرقومه ریاست محترم قوه در تاریخ 90/4/28 ضمن موافقت با اعاده دادرسی به این مرجع که عنایتا به گزارش قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه و توضیحات خانم ……. دایر بر حضور به هنگام انجام معامله و آگاهی خریدار از مالک نبودن آقای ……. (فروشنده ملک مورد نظر) عمل خواهان اعاده دادرسی را همراه با فریب و حیله برای بردن مال غیر ندانسته و سوء نیت وی را احراز ننموده، لذا با صحیح دانستن رای بدوی شماره 611 –24/7/ 86 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران، مستندا به بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه شماره 191 – 21 / 2 87 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدید نظر تهران و با استناد به بند الف ماده 257 همان قانون رای بدوی مارالذکر دایر بر برائت خواهان اعاده دادرسی آقای ……. از اتهام فروش مال غیر را عینا تائید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

منبع : داتیکان