وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رأی صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهرستان اسلامشهر در زمینه تصرف عدوانی

خواهان ها:آقای ک.م   وم.م

-خواندگان:آقای م.ع  وف.ع  با وکالت وکلای معراج

-خواسته ها:۱-رفع تصرف عدوانی  ۲-مطالبه اجرت المثل اموال

-رأی دادگاه:

ضمن طرح دادخواست ،خواهان ادعا دارند که خواندگان از جکله مالکین مشاعی پلاک ثبتی موضوع خواسته می باشند وخواندگان به عنوان یکی دیگر از مالکین،سهام مشاعی قسمت های از پلاک ثبتی را مورد تصرف قرار داده ومانع استفاده خواهان در قسمت محصور شده گردیده اند،بنابراین صدور حکم مبنی بررفع تصرف خواندگان از مساحت۲۵۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۴۷/۹۹۵۵ وپرداخت اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ۲۰/۹/۹۲ لغایت اجرای حکم مورد استدعاست.وکیل خواندگان اعلام داشته خواهان دلیلی مبنی بر مسبوق بودن تصرفات خویش ارائه ننموده ودلیلی مبنی بر خارج ساختن قسمت های مورد ادعا توسط خوانده وجود ندارد وتصرفات خواندگان به موجب اسناد موجود،با هماهنگی وتوافقات قبلی بوده است.ودیگر اینکه مقادیر زیادی از پلاک موضوع خواسته در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت از پلاک مذکور منتزع گردیده وبرای افراد متعدد تحت پلاک های فرعی جدید سند مالکیت صادر گردیده است.لذا دادگاه با عنایت به این موضوع که ۱-رویه مالکین مشاعی در واگذاری قطعات به افراد متعدد حکایت از توافق ضمنی ایشان برتعیین قسمت های تحت تصرف واذن در واگذاری قسمت های مذکور دارد.۲-با توجه به اسناد ارائه شده از ناحیه خواندگان مبنی بر وجود توافقات در ارتباط با پلاک ثبتی موضوع خواسته،دلیلی مبنی براستحقاق خواهان در مطالبه اجرت المثل وجود ندارد.۳-اتخاذ تصمیم در ارتباط با دعوای خواهان مستلزم تعیین وضعیت کلیه مالکین مشاعی در ارتباط با کیفیت ونحوه تصرفات ایشان بوده وطرح دعوا به طرفیت کلیه مالکین مشاعی ضروری است.بنابراین دادگاه، دعوای مطروحه را وارد دانسته وحکم به بی حقی ورد دعوای خواهان صادر می کند.