وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رأی شعبه 3 دادگاه عمومی با موضوع رفع تصرف عدوانی

رأی دادگاه: 

درخصوص دعوی م.م با وکالت ج.ت بطرفیت خواندگان 1- م.م 2- ع.ر به خواسته رفع تصرف عدوانی حیاط اشتراکی از طریق تخریب باغچه آپارتمان

و دیوار متصل به شارع عام و احداث یک راه پله اختصاصی به ملک خویش و اعاده ی وضع بحالت سابق،

نظر به این که هرگونه تصرف و دخالت در مال مشاعی بدون اذن و اجازه دیگر شریک فاقد جواز قانونی است

و شرکا در تمام ذره ذره عین ملک و منافع آن شریک می باشند

پس اقدام هر شریک بدون رضایتمندی دیگر شریک موقعیت قانونی ندارد.

طبق ماده ی 581 ق.م تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده

و تابع مقررات فضولی خواهد بود و نیز باعنایت به ماده ی 582 قانون که مقرر می دارد:

شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال مشترک نماید، ضامن است

نظر به این که خواندگان در ملک مشاعی بدون اذن خواهان و بدون کسب رضایت او که یکی از شرکای مشاعی است تصرف و دخالت کرده است

نحوه ی دخالت و تصرفات و تخریب در ملک مشاعی در نظریه کارشناسی به صراحت بازگو شده است،

خواهان هم عملکرد خواندگان را تجویز نکرد با این اوصاف اقدامات خواندگان تحت شمولیت غصب قرار می گیرد

طبق ماده ی 308 ق.م و به حکم اولیه در راستای ماده ی 311 همان قانون غاصب باید عین مال مغصوبه را به صاحب آن مسترد نماید،

با توجه به مبانی توصیف یافته نظر به این که خواندگان در قبال دعوای موصوف، ایراد و دفاع موجهی معمول نداشته

و مستندات و مدارک خواهان مصون از اعتراض باقی ماند،

بنابراین دادگاه در مجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت می داند

مستنداً به مواد 194 و 198 و 502 و 515 ق.آ.د.م مواد 309 و 311 و 588 ق.م حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از موضوع خواسته خواهان صادر می نماید.