وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رأی توفیقی طلاق توافقی

خواسته: طلاق توافقی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید عابدیان به وکالت از آقای… و ونیز خانم محبوبه توکلی به وکالت از خانم… به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش( طلاق توافقی) نظر به اوراق و محتویات پرونده و احراز وجود علقه زوجیت دائم فیمابین نامبردگان به دلالت تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره… تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره… ازآنجاکه مساعی دادگاه در جهت حصول سازش و اصلاح ذات البین نتیجه مثبتی در بر نداشته و زوجین کماکان اصرار به جدایی نموده‌اند، لذا دادگاه با اخذ نظر قاضی مشاور و مستند به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و مواد ۲۴ ـ ۲۶ ـ ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۳۴ و ۳۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۹۱ گواهی عدم امکان سازش زوجین جهت اجرای صیغه طلاق بائن (خلع ) را صادر و اعلام می نماید. مدت اعتبار گواهی عدم سازش جهت تسلیم به دفترخانه سه ماه پس از ابلاغ رای یا قطع شدن آن می باشد. چنانچه این گواهی ظرف مهلت معینه تسلیم نشده یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. ضمن زوجه مهریه و سایر حقوق قانونی خود را در قبال طلاق به زوج بذل و وکیل زوج نیز قبول ما بذل نموده است. جهیزیه در تصرف زوجه است و زوجین نیز فاقد فرزند مشترک می باشند. دفترخانه مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق نسبت به اخذ گواهی مبنی بر باردار بودن یا نبودن زوجه از پزشک ذیصلاح اقدام نماید. رای صادره حضوری و با توجه به اسقاط حق اعتراض نسبت به رای دادگاه اصحاب دعوا و مستند به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی می باشد.
دادرس شعبه دوازدهم حقوقی دادگاه عمومی

 

رأی توفیقی طلاق توافقی

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.