وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق دارد

«دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق دارد و با دستور موقت موضوع ماده 310 همان قانون که عام و کلی است تفاوت‌های زیادی دارد.»

 سؤال: آیا بین دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی با دستور موقت موضوع ماده 320 همان قانون، تفاوتی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختصاص به دعاوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق دارد و خواهان باید قبل از صدور رأی درخواست جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود و جلوگیری از ادامه مزاحمتم و یا ممانعت از حق را بنماید که در این صورت دادگاه قبل از صدور رأی چنانچه دلایل خواهان را برای صدور دستور موقت موجه تشخیص دهد، دستور موقت صادر خواهد کرد و با صدور حکم بر رد دعوی مرتفع می‌شود. اما دستور موقت موضوع ماده 320 و بعد این قانون اولاً عام و کلی است.

ثانیاً قبل از طرح دعوی اصلی نیز امکان درخواست صدور دستور موقت وجود دارد.

ثالثاً ممکن است تقاضای دستور موقت در یک شعبه و رسیدگی به دعوی اصلی در شعبه دیگری مطرح شود.

رابعاً در مورد این دستور موقت باید فوریت آن احرازشود.

خامساً اجرای این دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی است.

سادساً درخواست دستور موقت مذکور نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد و… بنابراین دستور موقت‌های دوگانه مذکور با هم اختلاف زیاد دارند و نمی‌توان الزامات و مسائلی را که در مورد دستور موقت ماده 310 قانون مذکور وجود دارد به دستور ماده 174 تسری داد.

بنابراین دستور موقت ماده 174 اولاً نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی ندارد. ثانیاً مستلزم اخذ خسارات احتمالی نیست.