وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادنامه مطالبه مهریه و تامین خواسته

خواسته ها:
۱. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
۲. مطالبه خسارت دادرسی
۳. مطالبه مهریه
۴. تامین خواسته

رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم محبوبه توکلی به وکالت از خانم… به طرفیت آقای… به خواسته مطالبه مبلغ ۳۵۱ هزار ریال بابت مهریه به نرخ روز مندرج در سند نکاحیه مقوم به یک میلیارد ریال،( با توجه به گزارش مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری، مهریه به نرخ روز با آخرین شاخص سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۲۷/ ۴۰۶/ ۹۸۶ ریال می باشد) به انضمام خسارات دادرسی بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شرح دادخواست و اظهارات حضوری در دادگاه، نظر به محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند نکاحیه شماره… تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره.. رابطه زوجیت طرفین محرز و مسلم بوده و اینکه پس از عقد، زن مالک مهر می شود و هرگونه تصرفی می‌تواند در آن نماید و خوانده در جلسه دادرسی حاضر شده و دلیلی مبنی بر اینکه مهریه یاد شده را پرداخت کرده ابراز ننموده است لذا خواست ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده مرقوم برای وحدت رویه شماره ۶۴۷- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۲۷/ ۴۰۶/ ۹۸۶ ریال بابت اصل خواسته( مهریه) نیز هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به طبق تعرفه قانونی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. ضمنا با توجه به اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده هزینه دادرسی در مرحله اجرا از محل محکوم به اخذ می گردد. رای اصراری با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده ، حسب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی

 

مطالبه مهریه و تامین خواسته

 

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.