وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادنامه بدوی و تجدید نظر حقوقی سال 91

تاریخ رای نهایی :1391/06/25

رای بدوی :

درخصوص دعوی آقای (ح. الف.) فرزند (م.) به طرفیت آقای (م. ق.) به خواسته فک پلاک یک دستگاه خودرو فیات به شماره انتظامی ایران 55-721 ص 36 به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به پاسخ استعلام اداره راهنمایی و رانندگی مثبوت به شماره 2011-23/9/90 که دلالت بر مالکیت خواهان نسبت به پلاک مرقوم دارد و با التفات به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض موثر خوانده باقی مانده است و باتوجه به اصل تسلیط اشخاص نسبت به اموال خویش دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی و مواد 30و31 قانون مدنی، رأی به محکومیت خوانده بر فکّ پلاک مرقوم از خودرو موصوف در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدید نظر نزد دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران


××× رای تجدیدنظر :

آقای (م. ق.) به طرفیت آقای (ح. الف.) از دادنامه شماره 01120-17/11/90 شعبه 5 دادگاه عمومی تهران تجدید نظرخواسته، طبق دادنامه مذکور به درخواست تجدید نظرخوانده رأی به محکومیت تجدیدنظرخواه به فکّ پلاک اتومبیلی که به تجدیدنظرخوانده فروخته صادر شده با توجه به اینکه ظاهراً آقای (ح.الف.) اتومبیل را به آقای (ق.م.) با مبایعه نامه عادی فروخته و به علت اختلاف، سند رسماً به نام خریدار، تنظیم نشده به تقاضای فروشنده دادگاه خوانده را محکوم نموده تا پلاک خواهان را از اتومبیل جدا کند نظر به اینکه پس از تنظیم سند به نام خریدار، پلاک به نام او به اتومبیل نصب و پلاک متعلق به مالک قبلی فک می شود با فک پلاک به صورتیکه درخواست و رأی صادر شده اتومبیل بدون پلاک می نماید و این صحیح نیست و خواهان باید دادخواست الزام به انجام معامله رسمی و سپس فک پلاک بدهد کیفیت مطروحه طرح دعوی صحیح نمی باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و قرار رد دعوی اصلی صادر میگردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه