وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست تخلیه به دلیل احتیاج شخص به مسکن (شورای حل اختلاف)

خواسته یا موضوع بهای آن:

1-تخلیه و تحویل مورد اجاره 2-پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

  • تصویر مصدق اجاره نامه 2-تصویر مصدق سند مالکیت 3_ تصویراظهارنامه شماره ………… 4_ جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ اینجانب به موجب سند مالکیت ……..، مالک شش دانگ یک باب مغازه تجاری به مساحت …….. متر مربع واقع در ……………………………………………………. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.

2_ ملک مذکور به موجب سند اجاره شماره ……….. مورخ ……….. به خوانده اجاره داده شد.

3_  مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با مال الاجاره ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده است.

4_ با توجه به اینکه مورد اجاره شرایط لازم برای سکونت را دارا می باشد و اینجانب برای سکونت خود ( یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر و یا فرزندم) به آن احتیاج دارم.

 5_لازم به ذکر است که حقوق خوانده با توجه به قرارداد اجاره و تصمیم گیری آن مقام محترم با جلب نظر کارشناس است.

6_با وجود مراجعه مکرر اینجانب و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ ……………، خوانده حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشده است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد بند 3 ماده 15 قانون موجر و مستاجر سال 1356، استدعاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را دارم.