وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست تخلیه به دلیل تبدیل به محل فساد (شورای حل اختلاف)

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • تخلیه و تحویل مورد اجاره 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

  • تصویر مصدق اجاره نامه 2- تصویر مصدق سند مالکیت 3_تصویر اظهارنامه شماره ………… 4_ استشهادیه 5_ شهادت شهود

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_اینجانب به موجب سند مالکیت ……..، مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ……….. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.

2_ ملک مذکور به موجب سند اجاره شماره ……….. مورخ ……….. به خوانده اجاره داده شد.

3_ مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با مال الاجاره ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده است.

4_ متاسفانه خوانده عین مستاجره را به محل فساد و کارهای نامشروع تبدیل کرده است.

5- لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشده است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 490 قانون مدنی و بند 6 ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 1356، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.