وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست تامین دلیل متصرف عدوانی (شورای حل اختلاف)

خواسته یا موضوع بهای آن: تامین دلیل

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک): تصویر مصدق سند مالکیت

شرح دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1-اینجانب به موجب سند مالکیت پیوست، مالک شش دانگ یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی …………………. فرعی ………………. اصلی واقع در بخش 10 تهران می باشند. 

2-خوانده دعوا که همسایه مجاور شمالی ملک بنده می باشد، بدون اذن و اجازه و به نحو غصبی و عدوان، پشت بام مغازه را متصرف شده و مبادرت به غرس گل و گیاه و احداث آلاچیق نموده و با حصار کشی بلااذن و غیر مجاز، پشت بام مغازه را به حیات خلوت و استراحتگاه خود تبدیل نموده است.

3-علیرغم تذکرات مکرر اینجانب مبنی بر قلع مستحدثات و رفع تصف عدوانی، خوانده دعوا به استدعای به حق بنده وقعی ننهاده و با زیاده خواهی نسبت به فضای متعلق به اینجانب وضع ید نموده که النهایه منجر به طرح دعوای خلع ید به طرفیت وی شده است.

فلذا به منظور ثبت وضعیت موجود که حاکی از تصرف عدوانی خوانده و احداث آلاچیق بوده و استفاده از آن به عنوان دلیل در دعوای خلع ید مطروحه، به استناد مادة 149 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين دليل و اجرای آن مورد استدعاست.