وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با تامین خواسته

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2-تامین خواسته 3-پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

  • تصویر مصدق مبایعه نامه 2- تصویر مصدق گواهی عدم حضور شماره……………… 3_ تصویر مصدق اظهار نامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ خوانده مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …………. متر مربع واقع در……………. به شماره پلاک ثبتی…………… بخش …………..است.

2_ اینجانب تمامیت شش دانگ ملک مذکور را به موجب مبایعه نامه مورخ ……………… به مبلغ …………….. با شرایط مندرج در قرارداد خریداری نمودم.

3_  مطابق با قرارداد فی مابین، خوانده متعهد شده است، بعد از گذشت…………….. روز در دفترخانه شماره…………….. حاضر شود و نسبت به تنظیم سند به نام موکل اقدام نماید.

4_ همچنین در قرارداد فی مابین، اینجانب یک بار با تمدید مدت تنظیم سند موافقت کرده ام.

5_ متاسفانه خوانده از انجام تعهدات قراردادی خود عدول کرده است و به بهانه های مختلف، از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند خودداری نموده است.

6_ ذکر این نکته لازم است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره …………… تاریخ …………….. خوانده حاضر به انجام تعهد نشده است.

 7_ به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع و تفریط خواسته و همچنین منع از نقل و انتقال و حفظ حقوق اینجانب، بدوا تقاضای صدور تامین خواسته را دارم.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 10، 219، 220، 223 قانون مدنی و بند 3ماده 362 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

الزام به تنظیم سند رسمی

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.