وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ارکان دعوی خلع ید

هر دعوای حقوقی که در دادگاه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراین رسیدگی به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است. زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، وجود شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوی خلع ید میبایست رعایت گردد.

ارکان دعوای خلع ید ۴ مورد است که برای اقامه دعوا در خصوص آن، باید این ارکان را در نظر گرفت و دادگاه نیز مکلف است بر اساس این ارکان، به موضوع رسیدگی کند.

اهمیت این ارکان به حدی است که در صورتی که تنها یک حکم صدق نکند، امکان ادامه پرونده در مراجع قضایی وجود ندارد.

چهار رکن دعوای خلع ید

۱- مالکیت رسمی مالک

۲- غیر منقول بودن مال مورد تصرف

۳- احراز تصرف خوانده بر ملک

۴- غیر قانونی بودن تصرف متصرف

بنابراین موارد مهم در طرح دعوی خلع ید عبارتند از:

1-غیر منقول بودن مال مورد دعوی

2-دارا بودن سند رسمی مالکیت و ارائه آن توسط خواهان به دادگاه .

3-استعلام سابقه ثبتی که حاکی از بقاء مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی باشد.

4-نتیجه قرار کارشناسی که حاکی از تصرفات خوانده در ملک خواهان باشد.