وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت (شورای حل اختلاف)

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • تخلیه و تحویل مورد اجاره 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

  • تصویر مصدق اجاره نامه 2-تصویر مصدق سند مالکیت 3_ تصویر مصدق اظهارنامه شماره ………… 4_ جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ اینجانب به موجب سند مالکیت ……..، مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک باب مغازه تجاری/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در …………………………………………………… به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.

2_ ملک مذکور به موجب سند اجاره شماره ……….. مورخ ……………. به خوانده اجاره داده شد.

3_  مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با مال الاجاره ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده است.

4_ با توجه به اینکه اینجانب در حال حاضر هیچ شغلی نداشته تا از آن امرار معاش نمایم و زندگی بنده در مضیقه است و همچنین نظر به اینکه مبلغ اجاره بهای عین مستاجره نیز کفاف زندگی ام را نمی دهد، بنده جهت اشتغال به مورد اجاره نیازمند هستم.

5_لازم به ذکر است که حقوق خوانده با توجه به قرارداد اجاره و تصمیم گیری آن مقام محترم با جلب نظر کارشناس است.

6_ اینجانب با وجود مراجعه مکرر  و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ ……………، خوانده حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشده است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد بند 2 ماده 15 قا نون موجر و مستاجر سال 1356، استدعاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را دارم.