وکالت تخصصی در مشهد وکالت

جلوگیری از تصرف غیرمجاز در اراضي خورشيد و اراضی آستان قدس در ده غیبی..

حقدادی، سرپرست دادسراي ویژه شهرسازی و جانشین دادستان:
متاسفانه شب گذشته گروهی بدون هیچ اسناد مالکیتی اقدام به تصرف و ساخت و ساز در اراضی موسوم به خورشید واقع در منطقه ۹ مشهد کردند،که موضوع شناسایی و افراد تحت تعقیب قرارگرفتند.
همچنین روز گذشته تصرفاتی نسبت به اراضی آستان قدس در قالب ساخت و ساز غیرمجاز و تغییرکاربری های در اراضی ده غیبی انجام گرفته که بدوا نسبت به جلوگیری و توقف عملیات ساخت و ساز و تصرف اقدام شد و متعاقباً دستورات جهت اعاده به وضع سابق صادر خواهد شد.