وکالت تخصصی در مشهد وکالت

جزئیات سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین شرکت پدیده

یکی از متهمین:
تمامی اقدامات در شرکت پدیده قائم به شخص پهلوان بود.مکررا از محسن پهلوان میخواستیم که باشفافیت با مسولان قضایی همکاری کند اما این اتفاق نیفتاد.

قاضی منصوری خطاب به متهمین :
ازهمه متهمین انتظار داشتیم از فرصت اعطایی دادگاه به آنان در جهت معرفی و بازگرداندن اموال شرکت پدیده حداکثر استفاده را ببرند که متاسفانه طبق اعلام دادستانی این اتفاق به صورت شایسته نیفتاده؛ بنابراین متهمینی از جهات مخففه مجازات بر خوردار خواهند بود که با شفافیت کامل با دادگاه همکاری کامل داشته باشند.