وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک و اموال موقوفه

«چنانچه مورد تجاوز مشمول مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک باشد فرقی بین موقوفه و غیر آن نیست.»

سؤال: با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/1358 شورای انقلاب، چنانچه متصرف ملک موقوفه به اراضی مجاور که وقف هم نمی‌باشد تجاوز نماید، آیا با جمع شرایط مذکور در قانون مزبور می‌توان ملک دیگری را ضمیمه موقوفه نموده و اسناد را اصلاح کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه مجاور در اثر اشتباه در محاسبه یا سایر موارد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/1358 شورای انقلاب به ملک مجاور تجاوز (منحصراً احداث بنا) نموده باشد. در صورتی که متجاوز قیمت اراضی مورد تجاوز را با رعایت مفاد تبصره 1 همان قانون تودیع نماید. اعمال ماده واحده قانون مزبور فاقد اشکال قانونی است. دادگاه مراتب را پس از صدور حکم قطعی به اداره ثبت محل اعلام تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح گردد و از این حیث فرقی بین موقوفه و غیر آن نیست.