وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نظریه مشورتی در رابطه با تقسیم ترکه

تقسیم ترکه

 

نظریه مشورتی در رابطه با تقسیم ترکه

 

نظریه مشورتی شماره 4691/7 مورخ 1390/11/17

اولا- تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است. بنابراین اگر ایشان تراضی کنند تقسیم ترکه ای که با توافق و تراضی انجام شده معتبر است.

ثانیاً- همین حکم در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد نیز جاریست و فرض مورد استعلام که ورثه نسبت به قدرالسهم موروثی خود سند مالکیت مشاعی از ثبت اخذ نموده اند نیز شامل همین حکم است و موضوع را از شمول تقسیم ترکه خارج نمی کند.

ثالثاً- برابر رای وحدت رویه مذکور تقسیم ترکه غیر منقول (بطور مطلق) از صلاحیت واحد ثبتی خارج ودر صلاحیت دادگاه مربوط است.

رابعاً- به محض فوت مورث، مالکیت ترکه به نحو اشاعه به وراث تعلق می گیرد و تقسیم تنها برهم زدن این اشاعه است و فی نفسه تاثیری در ایجاد مالکیت ندارد. مگر آنکه مستلزم ردّ وتعدیل سهام باشد ودر این مورد تفاوتی بین منقول وغیرمنقول وثبتی وغیرثبتی وجود ندارد.

خامساً- چنانچه امکان تقسیم ترکه به افراز یا ردّ یا تعدیل وجود نداشته باشد حسب درخواست متقاضی، دادگاه دستور فروش آن و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم موروثی هر یک را صادر می کند.