وکالت تخصصی در مشهد وکالت

مدت زمان و طرح شکایت دعوی تصرف عدوانی

«اعمال مقررات حقوقی یا کیفری تصرف عدوانی نسبت به متصرف بستگی به شکایت شاکی دارد و در هر مورد طبق شکایت شاکی عمل می‌شود.»

سؤال: در مورد مسایل تصرف عدوانی سؤالات زیادی مطرح است. آیا اگر شکایتی بشود طبق قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال 1352 عمل می‌شود یا مقررات سابق دادسرا اعمال می‌گردد یا طبق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی رفتار می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ماده 690 قانون مجازات اسلامی از نظر مهلت و مدت شکایت، محدودیت مقید در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 1352 را ندارد و اعمال هر یک از دو قانون ارتباط به نحوه شکایت شاکی دارد. چنانچه دعوی تصرف عدوانی همراه با درخواست تعقیب کیفری نباشد براساس قانون سال 1352 و در صورتی که همراه با درخواست تعقیب کیفری باشد مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد.

ضمناً چنانچه براساس مواد 330، 331، 332، 333، 323، 326 و 329 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی شود طبق ضوابط این قانون عمل می‌گردد.