وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به دلیل تاخیر پرداخت اجاره بها (شورای حل اختلاف)

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • تخلیه و تحویل مورد اجاره 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

1-تصویر مصدق اجاره نامه 2- تصویر مصدق سند مالکیت 3_ تصویر مصدق اظهارنامه شماره …………  4_ تصویر مصدق اجرائیه شماره …………………..

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ اینجانب به موجب سند مالکیت ……………….. مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در …………………………………………. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.

2_ ملک مذکور به موجب سند عادی/ رسمی اجاره شماره ……….. مورخ ……….. تنظیمی در دفتر خانه ……….. به خوانده اجاره داده شد.

3_  مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با مال الاجاره ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده است.

4_ خوانده محترم  چندین بار از پرداخت اجاره بها خودداری کرده است؛ به گونه ای که ظرف سه بار با ابلاغ اظهارنامه/ اخطاریه شماره های ………… مورخ………… اقدام به پرداخت اجور معوق نموده است.

5- با این حال برای چندمین بار در سال جاری در موعد مقرر اجاره بها را نپرداخته است. فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد تبصره 1 ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 1356، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.