وکالت تخصصی در مشهد وکالت

دادخواست تامین دلیل تخلیه به علت انقضا مدت از طرف مستاجر (شورای حل اختلاف)

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • تقاضای صدور قرار تامین دلیل تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضاء مدت 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

  • تصویر مصدق اجاره‌نامه 2- تصویر مصدق سند مالکیت

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

1_ اینجانب به موجب قرارداد اجاره شماره …………. مورخ ………………… یک دستگاه/یک باب …………… واقع در ……………………، اجاره کردم.

2_  مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با اجاره‌بهای ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده است.

 3_ با توجه به اینکه مدت اجاره به اتمام رسیده است و عین مستاجره توسط اینجانب تخلیه شده است، متاسفانه خوانده از تحویل گرفتن مورد اجاره خودداری می‌کند. صدور قرار تامین دلیل از جانب آن مقام محترم برای استفاده در محاکم قضایی امری ضروری است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.