وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم

مبلغ اجاره مقید در سند رسمی بعنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی بعنوان مبنای وصول مالیات می باشد.(ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم)

پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) ونیز عقود ومعاملات درمورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه درمحاکم وادارات دولتی .(مواد 46و47و48 قانون ثبت اسناد).