وکالت تخصصی در مشهد وکالت

بخشنامه شماره ۴۰۴۸۵/۱-۸۵/۸/۱۶

از آنجائی که برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد

و شماره قطعه و حدود و مشخصات و مساحت آنها در حکم دادگاه قید نمیگردد

و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده ۳۲ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال نمی باشند

لذا بمنظور حل مشکل مطروحه، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام

و صورتمجلس تفکیکی را جهت تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند

و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری پس ازاخذ استعلام های مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند

بدیهی است تنظیم صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی، حسب مورد طبق حکم نهائی مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین و ارائه پایان کار ساختمانی و مقررات مربوطه خواهد بود.

دادراه