وکالت تخصصی در مشهد وکالت

ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی

 مطابق مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سه‌گانه دعـوای تصرف عـدوانی عبارت است از:

1- سبق تـصرفات خـواهان در دعوی رفع تصرف عدوانی

2- لحوق تصرفات خوانده در دعوی رفع تصرف عدوانی

3-عدوانی بودن تصرفات خوانده در دعوی رفع تصرف عدوانی