وکالت تخصصی در مشهد وکالت

آثار رای داوری

آثار رای داوری:

آثار رای داوری

رأی داور همانندحکم دادگاه می‌تواند به عنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود.علاوه بر آن،قطعی و لازم الاجرا بودن مهمترین ضمانت اجرای آرای داوری بشمار می‌رود. به بیان دیگر؛ رأی داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارای قدرت اجرایی است. آئین تضمین رأی از طریق دستور دادگاه به منزله تائید رأی داوری است. از سوی دیگر با امضا و صدور رأی ، داور از رسیدگی فارغ می‌شود و دیگر حق تغییر رأی را ندارد. رأی داور واجد اثر نسبی است بدین معنی که مانند حکم دادگاه فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و مشارکت داشته‌اند و قائم مقام آنها معتبر است و در مورد اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. نسبی بودن اثر رأی مباینتی با اعتراض ثالث به رأی ندارد. هدف نوشتار حاضر بررسی و تحلیل آثار رأی داور در رسیدگی های داوری است.

جهت ارتباط با مشهد وکالت و داور حقوقی در مشهد می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.