مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

ارسال پیام در واتس‌اپ

دادخواست تخلیه به دلیل تبدیل به محل فساد (شورای حل اختلاف)

دادخواست تخلیه به دلیل تبدیل به محل فساد (شورای حل اختلاف)Reviewed by ادمین on Jan 24Rating:

خواسته یا موضوع بهای آن:

  • تخلیه و تحویل مورد اجاره 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

  • تصویر مصدق اجاره نامه 2- تصویر مصدق سند مالکیت 3_تصویر اظهارنامه شماره ………… 4_ استشهادیه 5_ شهادت شهود

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_اینجانب به موجب سند مالکیت ……..، مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ……….. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.

2_ ملک مذکور به موجب سند اجاره شماره ……….. مورخ ……….. به خوانده اجاره داده شد.

3_ مدت اجاره از تاریخ ……….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال با مال الاجاره ماهیانه به مبلغ …………. ریال بوده است.

4_ متاسفانه خوانده عین مستاجره را به محل فساد و کارهای نامشروع تبدیل کرده است.

5- لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشده است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 490 قانون مدنی و بند 6 ماده 14 قانون موجر و مستاجر سال 1356، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.