مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدون ذکر در مبایعه نامه

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدون ذکر در مبایعه نامهReviewed by ادمین on Jan 19Rating:

خواسته یا موضوع بهای آن:

1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- پرداخت کلیه خسارات قانونی

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک):

1-تصویر مصدق مبایعه نامه 2- تصویر مصدق گواهی عدم حضور شماره……………… صادره از دفترخانه شماره………………….  3_ تصویر مصدق اظهار نامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1_ خوانده مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت ……….. متر مربع واقع در ………….. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشد.

 2_ اینجانب تمامیت شش دانگ ملک مذکور را به موجب مبایعه نامه مورخ ……………. به مبلغ …………………با شرایط مندرج در قرارداد خریداری نمودم.

3_ در قرارداد مذکور، تنظیم سند رسمی انتقال تصریح نشده است ولی با توجه به اینکه مورد معامله مال غیر منقول است، ثبت معامله و تنظیم سند رسمی از نتایج و تبعات عقد بیع می باشد و خوانده موظف است که نسبت به تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود.

 4_متاسفانه خوانده از انجام تعهدات قراردادی خود عدول کرده و به بهانه های مختلف، از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند خودداری نموده است.

5_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر  و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده حاضر به انجام تعهد نشده  است.

  فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 10، 219، 220، 223 قانون مدنی و بند 3ماده 362 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته، مورد استدعاست.