وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل باتجربه در مشهد

وکیل باتجربه در مشهد

✳️ آیا می دانید هر یک از قضات دادگاهها در صورت تخلف ، محکوم به مجازات‌های زیر می شوند؟

✅ مجازات های انتظامی ‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

وکیل با تجربه در مشهد

۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال

وکیل باتجربه در مشهد

۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌ تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌ تنزل دو درجه نظامی‌ یا دو رتبه کارمندی
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

وکیل باتجربه در مشهد

۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

وکیل باتجربه در مشهد

🔆 آیا می دانید بازپرس و دادیار به چه کسانی می گویند؟

🔅بازپرس یا قاضی پرونده یا مستنطق مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.

وکیل باتجربه در مشهد

👈دادیار کیست؟

🔅دادیار صاحب منصبی است که به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند دادیار اگر عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی شود باید کلیه قرارهای خود را به تایید دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهار نظر برساند.

وکیل باتجربه در مشهد

👈دادیارها چند گروه هستند؟

پنج گروه
١-دادیار تحقیق   
٢-دادیار اظهارنظر 
٣-دادیار اجرای احکام 
۴-دادیار ناظر زندان 
۵-دادیار نماینده دادستان در دادگاه

وکیل باتجربه در مشهد

👈تفاوت بازپرس و دادیار چیست؟

1⃣بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه عمومی خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است.

وکیل باتجربه در مشهد

2⃣بازپرس می تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب نماید ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود.

منبع : کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در دپارتمان تخصصی -حقوقی مشهد وکالت