وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

🔆 آیا می دانید در صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند، موجر مکلف نیست تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر برگرداند؟

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

🔸قرارداد اجاره عقد لازم است و عقد لازم را نمی‌توان به آسانی فسخ کرد. به این ترتیب نه موجر می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر؛ اما قانونا می‌تواند حق فسخی پیش‌بینی شود.

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

🔹برای مثال، ملکی را که مستاجر اجاره کرده است و احساس می‌کند متضرر شده است، یعنی بیش از قیمت واقعی آن ملک اجاره داده شده است؛ در این حالت مستاجر می‌تواند از طریق دادخواست تقاضای فسخ قرارداد به علت ضرر کند.

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

🔸همچنین ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا فلان تاریخ مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد.

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

🔹برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوطه تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر میتواند قرارداد را فسخ نماید.

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

📢 آیا می دانید درچه مواردی میتوانید سند مالکیت المثنی از اداره ثبت تقاضا کنید؟

✏️وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید، در این صورت طبق ماده ١٢٠ ‏اصلاحی آیین نامه قانون ثبت در موارد ذیل سند المثنی صادر می‌شود:

وکیل دعاوی ملکی در مشهد

🔹در صورت مفقود شدن سند مالکیت
🔹در صورت از بین رفتن جزئی یا کلی سند مالکیت
🔹در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور اجرائیه مقدور نباشد.

منبع: کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ویژه دعاوی ملکی ، املاک و اراضی در دپارتمان تخصصی-حقوقی-ملکی مشهد وکالت