وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

✳️ آیا می دانید در چه مواردی پزشک جراح در صورت فوت بیمار مسوولیت دارد؟
✅مسووليت انتظامي يا كيفري جراح درصورتي است كه :

اولا درانجام عمل جراحي تقصير يا قصوري از ناحيه وي صورت گرفته بأشد و
🔸ثانيا بين تقصير يا قصور وي و مرگ بيمار رابطه عليت و سببيت برقرارباشد. به اين معني كه اگركوتاهي و تخلف پزشك جراح نبود، بيمار فوت نمي شد.

وکیل کیفری در مشهد

نكته حائز اهميت در اين رابطه اينكه گاهي علل و عوامل متعددي درفوت بيمار تأثير گذارند و تنها يك علت را نمي توان مقصردانست. مثلا كوتاهي كادر اتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسایل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از اين قبيل كه دراين صورت تمامی عواملي كه درمرگ بيمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصيرعوامل دخيل دراين امر، بين آنها تقسيم خواهد شد.

وکیل کیفری در دادگاه

تخفیف_مجازات

✳️ آیا می دانید در صورت وجود یک یا چند مورد زیر، دادگاه می‌تواند صرفا در مجازات‌های تعزیری، مجازات را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد طبق قانون تقلیل دهد یا تبدیل کند؟

👈 ۱.گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

👈 ۲.همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، به دست آوردن دلایل یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‌کار‌‌ رفته برای ارتکاب آن‌

👈 ۳.اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده (شخصی که جرم نسبت به وی انجام گرفته) یا وجود انگیزه‌ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم

👈 ۴.اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

وکیل کیفری در مشهد

👈 ۵.ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت سن یا بیماری

👈 ۶.کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

👈 ۷.خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده (شخصی که جرم نسبت به وی انجام گرفته) یا نتایج زیان‌بار جرم

👈 ۸.مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

منبع : کانال مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مشهد وکالت