مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

بهترین وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل ملکی در مشهد

🔴 اگر شخصی با وکالت نامه بلاعزل وکالتاً، ملکی را با مبایعه نامه عادی بفروشد.
و بعد از گذشت مدتی مالک با سند رسمی اصالتاً اقدام به فروش ملک نماید و سند رسمی هم بزند تکلیف چیست؟

✅ با توجه به اینکه تاریخ مبایعه نامه عادی زودتر از تاریخ انتقال سند رسمی به خریدار دوم می باشد،
سند رسمی قابل ابطال است
و می توان مالک را الزام به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اول نمود.

بهترین وکیل ملکی در مشهد

✅ آیا می دانید؟

چنانچه کسی ملکی را که با مبایعه نامه عادی فروخته ، سپس با سند رسمی همان ملک از بانک وام بگیرد وسند را دررهن بانک قراردهد ، مرتکب جرم شده و تحت عنوان معامله معارضی قابل تعقیب کیفری است.

بهترین وکیل ملکی در مشهد

✳️ آیا می دانید؟

✅ برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.

🔸حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه‌های املاک) تنظیم شده باشد، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

🔸همچنین در شرایطی که مدت اجاره منقضی شده باشد؛ یا مستاجر بیش از سه ماه، از پرداخت مبلغ اجاره، امتناع ورزد؛ یا در صورت شرط عدم انتقال، به غیر اجاره داده باشد یا اینکه محل مورد اجاره را مورد استفاده (غیرمشروع) قرار داده باشد، موجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، خواسته خود مبنی بر دستور تخلیه را بنویسید؛ نه حکم تخلیه؛ و پس از بررسی این مرجع قضایی، دستور تخلیه ملک صادر می‌شود و اگر تقاضای صدور حکم کند، حکم تخلیه صادر می‌شود و با صدور این حکم، با مهلت ۲۰ روز حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض ایجاد می‌شود.

بهترین وکیل ملکی در مشهد

🔸پس از طی مدتی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود، مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند و در اجراییه نیز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه به اجراییه، اعتراض نشود یا در صورت اعتراض، اعتراض او پذیرفته نشود، تخلیه ملک صورت می‌گیرد.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی
ویژه دعاوی ملکی ، املاک و اراضی از جمله : تصرف عدوانی، خلع ید، دعاوی املاک مشاع، تنظیم قراردادهای ملکی، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی اثبات مالکیت، تخلیه ملک … در دپارتمان تخصصی – ملکی مشهد وکالت