مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

تجدید نظر خواهی اعسار از هزینه دادرسی

تجدید نظر خواسته: اعسار از هزینه دادرسی
بتاریخ ۲۷/ ۸/ ۹۸ در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه دوم دادگاه خانواده به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. نظر به اینکه آقای… با وکالت خانم محبوبه توکلی به طرفیت خانم… با وکالت آقای… به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه بدوی تقدیم دادگاه نموده و بدوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را داشته است دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و استشهادیه پیوست و احراز عدم تمکن مالی خواهان، با اختیار حاصل از ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱ / ۱۲ / ۹۱ و نظریات مشورتی شماره های ۷ / ۹۴ / ۳۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ نامبرده را از پرداخت هزینه دادرسی معاف مینماید. مقرر از دفتر پرونده از آمار کسر پس از تبادل لوایح و انجام مقدمات، به دادگاه تجدید نظر استان ارسال گردد.
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده

وکیل حقوقی در مشهد

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل سفته در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل فسخ معامله در مشهد

وکیل مهریه در مشهد