وکالت تخصصی در مشهد وکالت

وکیل خوب دعاوی ملکی در مشهد

مشهد وکالت ضمن بررسی مواردی از دعاوی ملکی به ویژگی های وکیل خوب دعاوی ملکی در مشهد می پردازد یک وکیل خوب دعاوی ملکی در مشهد فردی است که قبل از قبول کردن پرونده های مختلف ملکی ابتدا اسناد و محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داده تا به اشراف کامل بر پرونده در ابتدای امر دست یافته تا سعی بر آن شود حقی از حقوق موکلین ضایع نگردد وکیل خوب دعاوی ملکی در مشهد وکالت تجربه کافی در مورد اینگونه دعاوی را دارا می باشد و امنیت حقوقی مناسب برای موکلین را سرلوحه اهداف وکالتی خویش قرار می دهد.

( کسر مساحت مبیع )

اگر مورد معامله به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد؛ مثلاً “یک قطعه زمین دویست متری با کاربری مسکونی”؛ در این حالت، مساحت قید شده در قرارداد، مصداق شرط صفت در مبیع است؛ و لذا در صورتی که مبیع دارای وصف اعلام شده در قرارداد نباشد؛ صرفاً می توان بر مبنای اثر تخلف از شرط صفت و به استناد ماده 355 قانون مدنی، بدواً مراتب فسخ را به فروشنده( واگر وکیل فروشنده باشیم، به خریدار) اعلام و سپس دادخواست تأئید وقوع فسخ را به دادگاه ذی صلاح تقدیم نمائیم و امکان طرح دعوی به خواسته مطالبه قیمت کسری یا مازاد مساحت حسب مورد از ناحیه خریدار یا فروشنده وجود ندارد و یا خریدار نمی تواند دعوایی به خواسته الزام فروشنده به تحویل کسری مبیع از قطعات همجوار با زمین ابتیاعی خویش را به طرفیت فروشنده مطرح کند.

اما اگر در مبایعه نامه، مورد معامله به شرط داشتن مساحت معین فروخته نشده باشد و در واقع، مساحت مبیع، جزء اوصاف اصلی آن نباشد مانند اینکه قید شده باشد: ” یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ 120 متر مربع از قرار هر متر مثلاً ده میلیون ریال” در اینجا آنچه که موضوعیت دارد بنا بر فرمایش استاد ناصر کاتوزیان، مقدار هر واحد از مبیع است که به طور معمول بیانگر میزان تعهد فروشنده در قبال خریدار است و طبعاً قیمت مبیع نیز متناسب با واحدهایی است که مقدار را با آن می سنجند مانند “هر متر”. در اینگونه موارد، در واقع مساحت مورد معامله، از صفات مبیع نیست و علت عمده وقوع عقد نیز، مساحت مورد معامله نبوده تا وجود آن وصف، شرط صحت معامله باشد ولذا در چنین مواردی، خریدار به استناد ماده 384 قانون مدنی، هم حق فسخ معامله را دارد و هم اختیار دارد که به جای فسخ معامله، به نسبتی که مبیع کمتر از متراژ مندرج در قرارداد است، از ثمن معامله کم کرده و مراتب را طی اظهارنامه ای به خریدار اعلام و متعاقبا حسب مورد الزام فروشنده به ایفای تعهدات قراردادی مانند تنظیم سند رسمی را بخواهد و معذلک چنانچه مورد معامله، مساحتی بیش از مساحت قید شده در قرارداد را داشته باشد؛ فروشنده در صورت غیر قابل تجزیه بودن مبیع، صرفاً به استناد ماده 358 قانون مدنی، حق فسخ معامله را دارد و نمی تواند به نسبت زیادتی، دعوی مطالبه ثمن به ازاء مساحت بیشتر به طرفیت خریدار مطرح کند مگر آنکه ضمن عقد، بر این امر شرط شده باشد که در صورتی که متراژ مبیع، در زمان تحویل بیش از مساحت قید شده در قرارداد باشد؛ مشتری مکلف است نسبت به زیادتی، از عهده قیمت آن بر آید که در این صورت، فروشنده با درج و قبول چنین شرطی، به صورت ضمنی حق فسخ خود را زائل کرده است.

وکیل خوب دعاوی ملکی در مشهد

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل سفته در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل مهریه در مشهد